Általános Szerződési Feltételek a Travelgo Limited által szervezett és meghirdetett külföldi utazási csomagokra.

Általános Szerződési Feltételek a Travelgo Limited által szervezett és meghirdetett külföldi utazási csomagokra.

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek a Travelgo Limited által szervezett és meghirdetett külföldi utazási csomagokra (Magyarországról induló vagy lakóhellyel rendelkező).

mely létrejött TRAVELGO LIMITED (székhely: D02P593, Dublin, 71 Lower Baggot Street, Írország, telefonszám: +353 12118766, adószám: IE3604651OH, BFKH engedélyszám:TO-000077, vagyoni biztosíték: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., képviseli Horváth Attila Gábor ügyvezető), mint utazásszervező és utazó között:

Utazó neve:
Utazó lakcíme:
Utazó aláírása: 
Kitöltése és aláírása digitálisan történik 

Utazásszervező aláírása: 
Kitöltése és aláírása digitálisan történik


I. Irányadó jogszabályok és általános elvek

1. A Travelgo Limited által szervezett utazásokra a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) utazási szerződésre vonatkozó rendelkezései (Polgári Törvénykönyv 6:254. §), a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017 (XII. 28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 472/2017. Korm. rendelet) és az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 213/1996. Korm. rendelet), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
2. Jelen Általános Szerződési Feltételek Travelgo Limited által külföldre szervezett, előre meghirdetett utazási csomagokra vonatkoznak.

3. Jelen Általános Szerződési Feltételek a 2022. október 15-e. után megkötött utazási szerződésekre érvényes, visszavonásig.

4. Jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint Travelgo Limited honlapján és tájékoztató anyagaiban közölt információk az utazási szerződés részét képezik.

5. A Travelgo Limited fenntartja a jelen Általános Szerződési Feltételek módosításának jogát, erről azonban értesíteni köteles utazót a már megkötött, de még nem teljesített utazási szerződések esetében. Indokolt és kivételes esetben a Travelgo Limited fenntartja a jogát, hogy eltérjen jelen Általános Szerződési Feltételektől. Az Általános Szerződési Feltételektől való eltérésről a Travelgo Limited köteles írásban tájékoztatni utazót.

II. Az utazási szerződés létrejötte

1. Az utazási szerződés utazó és a Travelgo Limited között az utazási szerződés aláírásával, utazó által megrendelt szolgáltatásokról szóló visszaigazolás (utazási szerződés melléklete) utazó általi kézhezvételével jön létre. Az utazási szerződés létrejöttéhez szükséges utazó általi nyilatkozatok az utazási szerződés mellékletét képzik.

Az utazásszervező felhívja az utazó/megrendelő figyelmét, hogy az utazási szerződés csak az előbb felsorolt feltételek mindegyikének hiánytalan megvalósulásával és a részvételi díj (teljes részvételi díj) utazásszervező bankszámlájára vagy pénztárába történő beérkezésével lép hatályba. Az utazásszervező külön felhívja az utazó/megrendelő figyelmét, hogy az előző mondatban meghatározottak alapján létrejött utazási szerződés érvényes, de nem hatályos, és mindaddig amíg a szerződés nem lép hatályba, addig az utazásszervezőt nem terheli az elutaztatási kötelezettség. Amennyiben az utazó/megrendelő utazásközvetítőnél fizette be az előleget/részvételi díjat, úgy jogosult az utazásszervezőnél telefonon, levélben vagy elektronikus levélben tájékoztatást kérni arról, hogy a közvetítőnél befizetett/átutalt összeg megérkezett-e az utazásszervező bankszámlájára.
Amennyiben utazó a jelen Általános Szerződési Feltételek V/5. pontjában rögzített előleget a szerződés létrejöttét követő 3 munkanapon belül nem fizeti meg, a Travelgo Limited elállhat az utazási szerződéstől. A Travelgo Limited elállása esetén utazó teljes anyagi felelősséggel tartozik az utazási szerződés aláírásától a Travelgo Limited weboldalán az utazó által megrendelt szolgáltatásokkal összefüggő felmerült költségekért és esetleges károkért.

2. Utazó minden olyan személy, akinek szándékában áll utazási szolgáltatásra, vagy azok összeállítására vonatkozó szerződés megkötése, vagy ilyen szerződés alapján utazásra jogosult (a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 37. pont).

3. Ha utazó nem személyesen jár el az utazási szerződés létrehozásakor (így különösen jelentkezik, előleget fizet be, utazási szerződést ír alá), úgy teljes bizonyító erejű magánokirattal rendelkező megbízottja jogosult helyette és a nevében eljárni. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) Travelgo Limited-nek az utazó (megbízó) és a közte létrejött megbízási jogviszony jogszerűségét – legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává utazó (megbízó) válik.
Az eljáró személy (megbízott) köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos birtokába jutott – okiratot, tájékoztatót utazónak (megbízónak) haladéktalanul átadni. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó a Travelgo Limited-et ért, illetve annak oldalán felmerülő – károkért és költségekért az eljáró személy (megbízott) teljes anyagi felelősséggel tartozik.

4. Repülőutak esetén a légi szállításra, a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadóak. A Travelgo Limited és a légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, és az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény, a 2005. évi VII tv. által kihirdetett 1999. évi montreáli nemzetközi egyezmény és Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004.02.11) korlátozza.

5. A nemzetközi légi szállítás előírásai alapján a fuvarozó légitársaság és a Travelgo Limited fenntartja magának a repülőgép indulás időpontjának, helyének, az útirány, az átszállási lehetőségek, a légitársaság, a repülőgép típus változtatásának, közbenső leszállás beiktatásának jogát, az erre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek. Kérjük vegyék figyelembe, hogy különböző okok (sztrájk, túlterheltség, menetrendváltozás, átszállások, járattörlés stb.) miatt előforduló késésekre irodánknak nincs befolyása, a felelősség a légitársaságot terheli.

6. Az esetleges módosításokat - a lehetőségekhez mérten - a Travelgo Limited minél gyorsabban az Utas tudomására hozza.

7. Ha a légi utazások során a csomagokban kár keletkezik vagy elvesznek, a tényt rögtön az észrevétel után közölni kell a repülőtér Lost and Found osztályán. Szükséges az igazoló jegyzőkönyv beszerzése a légitársasággal való utólagos tárgyalások érdekében. A Travelgo Limited az Utasnak ilyen esetben segítséget ad. Az elveszett, megsérült, kifosztott poggyászért az Utazási Irodát felelősség nem terheli, a kárigényeket a légitársasághoz kell benyújtani.

III. Szállodák, szálláshelyek

1. A Travelgo Limited a szerződésben biztosított szállodák, szálláshelyek típusát, főbb jellemzőinek meghatározását a fogadó ország szabályainak megfelelő besorolását, komfort fokozatát az on-line katalógusban, illetve az egyedi utazási szerződésben (megrendelés, visszaigazolás) írásban közli. A szálláshely kategória megjelölése minden esetben a helyi besorolási előírásoknak megfelelő és nem feltétlenül egyezik meg a magyarországi osztályba sorolási szabályokkal. A szálláshelyeket (szobák) és környezetüket ismertető képanyagok informatív jellegűek. A közzétett képek alapján mindenben megegyező, tökéletesen azonos szállodai szoba nem garantált és nem követelhető, amely tájékoztatást az utas az utazási szerződés aláírásával elfogad.

2. A Travelgo Limited az általánostól eltérő szállodai elhelyezést (egyágyas, tengerre néző, különleges felszereltségü szoba stb.) csak akkor garantálja, ha azt az Utas előzetes megrendelése alapján – a felár megfizetése mellett – a szálloda írásban visszagazolta.

III. Utazó jogai és kötelezettségei

1. Az utazáshoz szükséges érvényes okmányok, illetve dokumentumok (így különösen vízum, útlevél, egészségügyi dokumentumok) beszerzéséről az utazó köteles gondoskodni. Az ennek hiányából eredő összes kárért és költségért a Travelgo Limited felelősséget nem vállal. Amennyiben a Travelgo Limited az utazási szerződés megkötésekor vállalja, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat a Travelgo Limited szerzi be, tájékoztatja az utazót, az őt terhelő adatszolgáltatási határidőkről. A határidők elmulasztása miatt meg nem valósuló utazásért, valamint ennek felmerülő költségeiért az utazó tartozik felelősséggel. Az utazó útlevelének a hazaérkezést követően még hat hónapig érvényesnek kell lennie. A vízumbeszerzés feltételeiről a Travelgo Limited ad felvilágosítást.
2. Utazó az utazási csomag megkezdése előtt bármikor jogosult felmondani az utazási szerződést a VI. pontban meghatározott feltételekkel.

3. Utazó az utazáshoz kapcsolódó különleges igényeit vagy feltételeit az utazási szerződés megkötése előtt köteles a Travelgo Limited tudomására hozni, melyek elfogadását a Travelgo Limited külön visszaigazolja Utazó részére, azonban a teljesítésre garanciát nem vállal.

4. Utazó és a Travelgo Limited az utazási szerződés teljesítése során köteles együttműködni, így többek között a felek értesítik egymást elérhetőségeik (pl. telefonszám, email cím) megváltozásáról, ezek elmulasztása esetén a következményeket a mulasztó fél viseli.

5. Utazó saját maga köteles gondoskodni utazása során dolgainak őrzéséről és felügyeletéről, kivéve, ha a Travelgo Limited vagy annak képviselője vagy valamely közreműködője a dolgot bizonyíthatóan megőrzésre átvette.

6. Utazót terheli minden olyan költség vagy kár, amely saját mulasztásából történt, így különösen indulási időpontok vagy programban megjelölt időpontok lekésése, megrendelt szolgáltatásokról saját elhatározásból vagy érdekkörében történő ok miatt lemondás.

7. Utazó tudomásul veszi, hogy repülővel, autóbusszal, bérelt gépjárművel, hajóval vagy komppal történő utazást tartalmazó utazási csomagok esetében a repülő-, autóbusz-, gépjárműkölcsönző-, hajó- és komptársaságok utazási feltételei a Travelgo Limited-el kötött utazási szerződés részévé válnak.

IV. Travelgo Limited jogai és kötelezettségei

1. A Travelgo Limited fenntartja a jogát, hogy a tájékoztató anyagaiban, katalógusaiban, egyéb kiadványaiban, online felületein található tartalmaktól VII. pontban foglalt korlátozásokkal kivételesen és indokolt esetben eltérjen.

2. Amennyiben utazó jelentős mértékben megzavarja az utazást az út indulásakor vagy azt követően, a Travelgo Limited az utazó figyelmeztetését követően azonnali hatállyal kizárhatja utazót az utazásból. Ebben az esetben a Travelgo Limited-et a teljes díj megilleti.

3. Travelgo Limited kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási szerződést és köteles visszafizetni utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha
a) az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el az meghirdetésekor meghatározott minimális létszámot és a Travelgo Limited a szerződés felmondásáról a szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az alábbiak szerint értesíti utazót:
aa) húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak esetén, ab) hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén,

ac) negyvennyolc órával az utazási csomag megkezdése előtt, a két napnál rövidebb utak esetén, vagy

b) Travelgo Limited-et elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják az utazási szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti utazót az utazási szerződés felmondásáról.

Travelgo Limited a fentieknek megfelelően megtéríti utazó által vagy nevében az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat. Az utazó részére való megtérítést Travelgo Limited-et haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül kell teljesíteni.

4. Ha valamely utazási szolgáltatás lényeges része az utazási szerződésben meghatározott módon nem biztosítható, a Travelgo Limited köteles utazó részére többletköltség felszámítása nélkül, lehetőség szerint az utazási szerződésben meghatározottakkal azonos vagy magasabb minőségű, megfelelő helyettesítő szolgáltatást felajánlani az utazás folytatására, ideértve azt is, amikor utazót nem tudja a szerződésnek megfelelően visszajuttatni az indulási helyre. Ha a felajánlott helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb minőségű az utazási szerződésben meghatározottnál, Travelgo Limited köteles utazónak megfelelő díj engedményt biztosítani. Az utazó kizárólag akkor utasíthatja el a felajánlott helyettesítő szolgáltatást, ha az lényegesen különbözik az utazási szerződésben foglaltaktól, illetve, ha a Travelgo Limited által ajánlott díjengedmény nem megfelelő.

5. Ha a szerződésszegés az utazási szerződés lényeges tartalmát érinti és a Travelgo Limited utazó által megszabott ésszerű határidőn belül azt nem orvosolja, utazó bánatpénz megfizetése nélkül jogosult az utazási szerződést felmondani, valamint díjengedményt, illetve kártérítést követelhet. Ha a helyettesítő szolgáltatás nyújtása nem lehetséges, vagy azt elutasítja, az utazó akkor is jogosult díjengedményre, illetve kártérítésre, ha felmondási jogát nem gyakorolta.

6. Ha az utazási csomag utazó szállítását is magában foglalja, Travelgo Limited a 4. és 5. pontban foglaltakon felül utazó ezirányú írásbeli kérésére haladéktalanul köteles az utazási szerződés szerinti közlekedési eszközzel gondoskodni utazó hazaszállításáról az utazót terhelő többletköltség nélkül.

7. Ha utazó az utazási szerződés szerinti hazaszállításának biztosítása elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt nem lehetséges, Travelgo Limited köteles utazónként szükség szerint – legfeljebb három éjszakát magában foglaló, lehetőleg az eredetivel azonos kategóriájú szállás költségeit viselni. Ha az utasok jogairól szóló, az utazó visszautazásához igénybe veendő közlekedési eszközre vonatkozó, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai ennél hosszabb időtartamot írnak elő, ez utóbbi időtartam alkalmazandó.

8. Utazó díjengedményre jogosult azon időtartam tekintetében, amely alatt nem volt szerződésszerű a teljesítés, kivéve, ha a Travelgo Limited bizonyítja, hogy a szerződésszegés az utazónak róható fel.

9. Utazó kártérítésre jogosult a Travelgo Limited-től minden olyan kárért, amely utazót a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése miatt éri. A kártérítést indokolatlan késedelem nélkül meg kell fizetni.

Utazó nem jogosult kártérítésre, ha a Travelgo Limited bizonyítja, hogy a szerződésszegés

a) az utazónak róható fel,
b) olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincsen kapcsolatban, és a szerződésszegést a Travelgo Limited ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy
c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.

10. Ha nemzetközi egyezmények korlátozzák az utazási csomag részét képező utazási szolgáltatás nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét vagy ennek feltételeit, ugyanezek a korlátozások alkalmazandók a Travelgo Limited-re is.

11. Travelgo Limited fenntartja jogát és utazóval kifejezetten megállapodnak abban, illetve az utazó a jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával tudomásul veszi, hogy a Travelgo Limited-nek az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége az utazó által fizetendő teljes díj összegének háromszorosában maximált. A korlátozás nem terjed ki a vagy gondatlansággal okozott kárra. A korlátozás nem terjed ki a személyi sérülésre, illetve a szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okozott kárra.

V. Díjak, fizetési feltételek

1. A Travelgo Limited által meghirdetett utazási csomag részvételi díja tartalmazza az utazási csomagban foglalt szolgáltatások díjának, a Travelgo Limited szervezési díjának, továbbá a külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek euróban meghatározott összegét. A Travelgo Limited által meghirdetett utazási csomagok részvételi díja nem tartalmazza a vízumdíjat, a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás és az útlemondási biztosítás díját és a fakultatív programok árát.

2. Az utazó által fizetendő teljes díj (teljes díj) – eltérő kikötés hiányában – magában foglalja utazó által megrendelt utazási csomag részvételi díját, valamint az utazó által megrendelt további szolgáltatások díját (így különösen felárak, fakultatív programok).

3. Travelgo Limited fenntartja a jogot, hogy az utazási szerződés megkötését követően az utazó által fizetendő teljes díjat megemelje, amennyiben:
a) a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei,
b) az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, a helyszínen fizetendő adók és illetékek), vagy
c) az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változása következik be.

Ha a díjemelés mértéke az utazó által fizetendő teljes díj nyolc százalékát meghaladja, az utazási csomag elemének jelentős megváltoztatására, nem teljesítésére vonatkozó rendelkezések az irányadók.

A díj emeléséről a Travelgo Limited legkésőbb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt értesíti utazót. A díjemelésről a Travelgo Limited tartós adathordozón, a díjemelés indoklásával, illetve a számítások feltüntetésével világos és közérthető módon tájékoztatja az utazót.

4. Utazó díjengedményre jogosult azon költségek tekintetében, amelyek a 3. pont a)-c) alpontokban foglalt költségeknek a szerződéskötést követően, de az utazási csomag megkezdése előtt bekövetkező csökkenéséből erednek. Ebben az esetben a Travelgo Limited jogosult az utazónak visszafizetendő összegből levonni a ténylegesen felmerült adminisztratív költségeket. Az utazó kérésére a Travelgo Limited-nek e költségeket igazolnia kell.

5. Az utazási szerződés megkötésekor utazó az általa fizetendő teljes díj legfeljebb 40%át – kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró a Travelgo Limited-re – köteles előlegként megfizetni. Az utazó által fizetendő teljes díj fennmaradó összegének megfizetésére az utazó az utazás megkezdése előtti 30. napig köteles, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. Amennyiben a megadott időpontig az utazó nem egyenlíti ki a teljes fizetendő díjat, a Travelgo Limited elállhat az utazási szerződéstől. Az utazó ez esetben köteles a Travelgo Limited-nek az utazás megkezdése előtt 11. napig történt elállás esetén a teljes díj 80%-át, 10 napon belüli elállás esetén a teljes díj 100%-át a Travelgo Limited írásbeli felhívására kötbérként megfizetni.

6. Travelgo Limited az utazó által fizetendő teljes díj befizetése ellenében az utazás részvételére jogosító dokumentumot ad át, illetve küld meg utazónak, melyet az utazás megkezdése előtt a Travelgo Limited megbízottjának be kell mutatni, ellenkező esetben az utazó az utazáson nem vehet részt. Az utazás során az utazó a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történő fizetéssel vehet igénybe.

VI. Utazási szerződés utazó általi felmondása - bánatpénz

1. Ha utazó az utazás megkezdése előtt az utazási szerződést felmondja, vagy egyéb, a Travelgo Limited-nek nem felróható okból nem vesz részt az utazáson, az alábbi bánatpénzt tartozik megfizetni, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró a Travelgo Limited-re:

legkésőbb az utazás megkezdése előtt hatvanegy (61) napig történő felmondás esetén 10 % (tíz százalék), de legalább €30/ fő (utazó személyenként),

- 60-31. nap közötti felmondás esetén 40 % (negyven százalék),

- 30-15. nap közötti felmondás esetén 80 % (nyolcvan százalék),

- 14 napon belüli felmondás esetén 100 % (száz százalék).

(a felmondás kizárólag írásban érvényes).

Az Utazó nyilatkozik, hogy a bánatpénz mértékét nem tartja túlzottnak, ezért az annak mérséklésére a törvényben biztosított jogáról kifejezetten, végleg és visszavonhatatlanul lemond.

Repülővel, hajóval vagy speciális vonattal történő utazástól való elállás esetén a repülőjegy, hajójegy, vasúti jegy árának visszafizetése a jegy típusa alapján kizárólag a légi fuvarozó, a hajóstársaság, a vasút és az utazó között létrejött személyfuvarozási szerződésben meghatározott feltételek szerint lehetséges.

2. Travelgo Limited jogosult az őt megillető fenti összegeknek utazó által bármilyen jogcímen megfizetett pénzösszegből történő levonásra és megtartásra. Amennyiben utazó által befizetett összeg nagyobb, mint a Travelgo Limited-et megillető bánatpénz, úgy az összeg az utazónak haladéktalanul visszajár. Amennyiben utazó által befizetett összeg nem fedezi a Travelgo Limited-et megillető összeget, úgy a különbözetet utazó a lemondás közlésétől, illetve a közlés elmaradása esetén az igénybe nem vett utazás megkezdésének időpontjától számított 5 napon belül köteles megfizetni.

3. Az utazási csomag megkezdését megelőzően utazó bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést, ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében, – amennyiben a célállomás, vagy annak közvetlen környezetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került – olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az utazók célállomásra való szállítását. Utazó az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet.

4. Amennyiben utazó az utazási szerződés megkötésekor útlemondási biztosítást kötött és a Travelgo Limited által szervezett külföldi utazáson hatósági orvos (vagy kórház) által igazolt betegségből eredő utazásképtelensége, továbbá igazolt katonai szolgálata, vagy elhalálozása miatt nem vehet részt, a Travelgo Limited-et megillető és utazó által befizetett díjból (díjelőlegből) az 1. pontban részletezetteknek megfelelően bánatpénz címén visszatartott kártalanítást a biztosító társaság - a bánatpénz 80 százalékáig - a biztosítás feltételei szerint megtéríti. Abban az esetben, ha utazó az utazási szerződés megkötésekor az útlemondási biztosítással egyidejűleg baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást is köt, a biztosító társaság a bánatpénz 100 százalékát megtéríti az utazónak. Amennyiben az utazás teljes díja meghaladja a kettő millió forintot, a biztosítás a biztosító társaság szerződési feltételeinek megfelelően 20 százalék önrészt tartalmaz, így a kártalanítás szintén a bánatpénz 80 százaléka lesz.  A biztosító társaság a kártalanítást abban az esetben téríti meg, ha a lemondás az utazás megkezdésének időpontjáig megtörténik.

5. Ha utazót saját hibájából az utazás megkezdését követően, a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett teljes díjból csak az igénybe nem vett, és a külföldi közreműködő által ki nem számlázott szolgáltatások euro ellenértékére tarthat igényt. Utazó az általa fizetendő teljes díjban szereplő közös költségeket (így különösen közlekedés, idegenvezető stb.) és Travelgo Limited szervezési díjának visszatérítését nem követelheti.

6. Ha utazó saját hibájából az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az utazónak ugyanezen utazásra jelentkezett közeli hozzátartozója nem tud részt venni az utazáson, utazó ezen okból a VI/1. pontban rögzített bánatpénzt tartozik megfizetni.

VII. Módosítási feltételek, engedményezés

1. Travelgo Limited az utazási csomag megkezdése előtt - a díjmódosítás kivételével - csak akkor módosíthatja egyoldalúan az utazási csomagra vonatkozó szerződési feltételeket, ha

a) a változás nem jelentős, és
b) Travelgo Limited a módosításról világos, közérthető és kifejezett módon, tartós adathordozón tájékoztatja utazót.

2. Ha az utazási csomag megkezdése előtt a Travelgo Limited jelentősen megváltoztatja valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét, vagy nem tudja teljesíteni a különleges igényeket, illetve az utazási csomag teljes díjának több mint nyolc százalékkal történő emelésére tesz javaslatot, utazó – Travelgo Limited által megadott ésszerű határidőn belül – jogosult

a) a javasolt változtatást elfogadni, vagy
b) bánatpénz megfizetése nélkül az utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani.

Ha utazó felmondja az utazási csomagra vonatkozó szerződést, és a Travelgo Limited másik utazási csomagot ajánl fel, elsősorban azonos vagy magasabb minőségű utazási csomagot kell felajánlani.

3. Travelgo Limited indokolatlan késedelem nélkül, világos, közérthető és kifejezett módon, tartós adathordozón köteles tájékoztatni az utazót

a) a változtatásokról és az utazási csomag teljes díjára gyakorolt hatásáról,
b) arról az ésszerű határidőről, amelyen belül az utazónak tájékoztatnia kell a Travelgo Limited-et a döntéséről,
c) arról, hogy ha az utazó nem ad választ a megadott határidőn belül, a szerződés a határidő lejártát követő napon megszűnik, valamint
d) a felajánlott másik utazási csomagról és annak díjáról.

4. Ha utazó az utazási szerződés egyes elemeinek (név, szolgáltatás elemek, kiegészítő szolgáltatások módosítása vagy törlése) módosítását kezdeményezi, utazó köteles a Travelgo Limited-et szolgáltatásait nyújtó közreműködőinek módosítással összefüggő költségeit a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni.

5. Utazó köteles ezen felül a Travelgo Limited módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződés módosítással egyidejűleg megtéríteni. A felmerülő költség 30 EUR  módosításonként.

6. Az utazási szerződés lényeges elemeinek – mint úti cél, időpont, utasok létszámának csökkenése – módosítására utazó részéről tett kezdeményezést – függetlenül az utazó által használt elnevezéstől – a Travelgo Limited az eredeti utazási szerződéstől való elállásnak tekinti. A Travelgo Limited az utazó által szándékolt új utazási szerződést csak a jelen Általános Szerződési Feltételek felmondásra vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével, és mint új utazási szerződést köti meg.

7. Utazó haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomag megkezdése előtt legalább hét nappal köteles tájékoztatni a Travelgo Limited-et, (illetve azt az utazásközvetítőt, akinél az utazási szolgáltatásra vagy utazási csomagra vonatkozó szerződést megkötötte) arról, ha utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit az utazási szerződésben meghatározott valamennyi feltételnek megfelelő személyre átruházta. Az utazási szerződésből kilépő utazó és a szerződésbe belépő utazó egyetemlegesen felel a szerződés szerinti teljes díj, valamint a szerződés átruházásából eredő további illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért.

VIII. Vagyoni kaució 

Ha a Travelgo Limited az utazási csomag teljesítésének megkezdése után válik fizetésképtelenné és utazók utaztatási költsége az utazási csomag részét képezi, a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős Aegon Magyarország Általános Zrt. (191 Budapest, Üllői út 1, email: vagyonadmin@aegon.hu, telefonszám: +36 1 4774808/2) gondoskodik az utazók hazaszállításáról. Amennyiben a Travelgo Limited fizetésképtelensége esetén nem tesz eleget a befizetett előleg, illetve a teljes díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, akkor az utazó az igényének érvényesítése végett közvetlenül a Travelgo Limited-hez (71 Lower Baggot Street, D02P593, Dublin, Írország) fordulhat.

IX. Személyes adatok kezelése

1. A Travelgo Limited  a személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és a Tanács (EU) rendeletének (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.), továbbá az egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

2. Travelgo Limited Általános Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatója a Travelgo Limited honlapján (www.travelgo.hu) megtekinthető.

3. A Travelgo Limited adatvédelmi felelősének nevét és elérhetőségét az Általános Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza.

X. Biztosítás 

Ha az utazó a Travelgo Limited közreműködésével köt baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást, valamint, ha a Travelgo Limited. az utazó javára szóló utazási biztosítást kötött, a Travelgo Limited köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító dokumentumok átadásával egyidejűleg az utazónak átadni.

XI. Egyéb

1.A Travelgo Limited által szervezett utazásokkal kapcsolatos kérdésekben a felek megegyezésre törekednek. A Travelgo Limited tájékoztatja, hogy a fogyasztó a határon átnyúló szolgáltatások vitarendezésére illetékes Európai Fogyasztói Központhoz (www.magyarefk.hu) fordulhat, ha panaszügyének rendezését cégünknél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. Tájékoztatjuk egyúttal, hogy a szolgáltatást nyújtó Travelgo Limited székhelyére írt levelében (71 Lower Baggot Street, Dublin, D02P593, Ireland) vagy e-mail útján (customercare@travelgo.ie) megteheti.

2. A jelen Általános utazási és szerződési feltételek /Utazási szerződés-ben nem szabályozott kérdésekben az Önnel kötött megállapodásunkat Írország törvényei szerint kell szabályozni és értelmezni, és a felek mindegyike aláveti magát az ír bíróságok kizárólagos joghatóságának a megállapodásból eredő vagy azt érintő bármely kérdésben kivéve, ha a fogyasztó utazóra a saját tagállama szerinti szabályok kedvezőbb rendelkezést tartalmaznak.

Alulírott kijelentem, hogy az utazási szolgáltatásokra, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés szerinti szerződéskötés előtti általános tájékoztatást megkaptam.

Dátum:

Utazó aláírása: 
Kitöltése és aláírása digitálisan történik

Alulírott kijelentem, hogy a Travelgo Limited Általános Szerződési Feltételeit megkaptam, azt átolvastam, értelmeztem és magamra nézve kötelezően elfogadom. Nyilatkozom, hogy az Általános Szerződési Feltételek IV/11. és V/1. és V/2. pontjaira vonatkozóan külön is figyelemfelhívó tájékoztatásban részesültem és ezt követően azt kifejezetten elfogadom.

Dátum:

Utazó aláírása: 
Kitöltése és aláírása digitálisan történik

Alulírott tudomásul veszem, hogy jelen szerződés alapján a személyes adatok kezelése a szerződés teljesítésének érdekében történik, a Travelgo Limited adatkezelési tájékoztatója szerint.
Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulok ahhoz, hogy a Travelgo Limited, mint adatkezelő az utazási szolgáltatás nyújtásával összefüggésben az általam megadott személyes adatokat kezelje, azokat a szolgáltatás nyújtásában közreműködőknek, adott esetben harmadik országba is továbbítsa.

Dátum:
Utazó aláírása: 
Kitöltése és aláírása digitálisan történik

Utazásszervező aláírása:
Kitöltése és aláírása digitálisan történik


Alulírott megrendelő aláírásommal igazolom, hogy a jelen utazási feltételeket, valamint az utazási szerződés alapjául szolgáló programfüzetet, egyéb kiadványt, honlapot és az azokban általam megrendelt utazási és biztosítási szolgáltatás(ok)ra vonatkozóan található leírást, árlistát, tájékoztatást, figyelemfelhívást az utazási és biztosítási szolgáltatás(ok) megrendelését, ill. az utazási szerződés megkötését megelőzően átvettem, ill. megtekintettem, tartalmukat részletesen megismertem, megértettem, és elfogadtam az általam képviselt utasok nevében is.”

Dátum:
Utazó aláírása: 
Kitöltése és aláírása digitálisan történik
______________________________________________________________________________________
© Travelgo Limited 2022. Minden jog fenntartva. Érvényes: 2022. október.15-től